Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Стралджа

Мисия и визия

 

МИСИЯ ВИЗИЯ

 

       

         Полагаме основите за учене през целия живот, чрез осигуряване на физическото,езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на пдагогическото взаимодействие и осигурявайки равен шанс на всяко дете при постъпването му в училище.

        ДГ "Здравец" е модерна институция за предучилищното образование, съхранила българските образователни традиции и предоставяща свременни условия за развитие на децата, удовлетворяващи родителите. Утвърждаване в общественото пространство на детското заведение, като модерна, гъвкава, коректна и необходима предучилищна институция. Среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, център за творчество, съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:

  • осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата ог 1 до 7 годишна възраст;
  • гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно-образователен роцес в педагогическото взаимодействие;
  • водене на постоянен конструктивен диалог с доворие и подкрепа на родителите в името на детето;