Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Стралджа

Документи

Прикачени документи

План за работата на педагогическия съвет в детска градина ,,Здравец" за учебната 2020/2021г.
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието на ДГ,,Здравец" за учебната 2020/2021г.
Годишен план за контролната дейност на директора за учебната 2020/2021
Правилник за вътрешния трудов ред
План за квалификационната дейност за учебната 2020/2021г.
Програма за превенция за ранното напускане на децата от детска градина ,,Здравец"
Мерки за повишаване на качеството на образование в ДГ ,,Здравец"
Програма за обхващане и задържане в образователната система на деца от задължителна предучилищна възраст
Вътрешни правила за обхващане и задържане в образователната система на деца в задължителна предучилищна възрастна
Етичен кодекс
Програма за превенция за ранното напускане на децата от ДГ,,Здравец"
ПЛАН ПРОГРАМА НА ДГ,,ЗДРАВЕЦ" ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.
Правилник за дейността на детска градина,,Здравец" за учебната 2020/2021г.
Aнекс към правилника на дейността на ДГ,,Здравец"гр.Стралджа