Facebook
ДГ "Здравец"
Детска градина в град Стралджа

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и е с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката в партньорство с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Проектът е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност 82 500 000 лв., финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамите на проекта се предвиждат набор от мерки за постигане на цитираната цел, като: предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

 

 Проект BG05M20P001-3.005-0004,,Активно приобщаване в сиситемата на предучилищното образование"

Дейност 1-допълнително обучение по български език и съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща подкрепа за личностно развитие.

Проектът се реализира по Оперативна програма,,Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020г.,съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,с конкретен бенефицент Министерството на образованието и науката.

В деската градина са сформирани три групи по 4 деца,които са получали допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности по програми разработени от ръководителите на групите,съгласно Наредба N;5 oт 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

 

 

       Дейност 2 

,,Провеждане на дейности за педагогическа ,психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи ,включително обезпечаване на средствата за такси на детскта градина с повишена концентрация на деца от уязвимите групу,осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал,осигуряване на  учебни материали,пособия,помагала и др.".

По дейност 2 в ДГ  ,,Здравец  в рамките на проекта са изплатени месечните такси на децата за посещение на детскта градина,като преодоляване на иконмичексите бариери за включване  и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищното образование ,мотивация на родителите за активно сътрудничество.

 

   Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.;

 

  Дейност 5: Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация.

На 21.10.2022г. в пенсионерски клуб в град Стралджа , се реализира успешно разяснителна кампания за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование,недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност по проект: ,,Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" в изпълнение на Дейност 5

Домакин на кампанията беше Дeтска градина "Здравец " гр.Стралджа 

Бенефицент:Министерство на образованието и науката

Партньор:Център за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства /ЦОИДУЕМ /

С благодарности на гостите от Регионално управление на образованието -Ямбол и Община Стралджа